தமிழரிடையே தொடரும் தனிப்பழம்பண்புகள்

– அறிஞர் வி.கனகசபை