பெயர்:
இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்

பணி:
பிழை திருத்துநர்

தமிழுக்கு ஆற்றிவரும் தொண்டுகள்:
படைப்புகள் இயற்றுதல், பதிவுகள் செய்தல், செய்திகள் பகிர்தல்

தமிழுக்கு ஆற்ற எண்ணியுள்ள செயல்கள்:
தமிழ் அழியாமல் காக்கத் தேவையான திட்டங்களைத் தீட்டி உரிய இடங்களுக்கு அனுப்புதல்.

முகவரி:
#1/953, 5ஆம் தெரு, புது குபேரன் நகர், மடிப்பாக்கம், சென்னை - 600091.

மின்வரி: e.bhu.gnaanapragaasan@gmail.com

பேசி:
9043585723