பேரறிஞர் அண்ணா - arignarannaa

அண்ணா! – இனியொரு நாள் நீ வந்தால் …..…..

 

இனியொருநாள் நீ வந்தால்
இதயநிறை பக்தி யினால்
மனித குலம் முழுவதுமே
மண்டியிடும் உன் முன்னால்
தனி மனித மானத்தைத்
தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு
முனிவன் என நீநின்று
முடிபான வழி சொன்னாய் !

மீண்டும் இங்கு நீ வந்தால்
மீண்டு வரும் நல்வாழ்வு ;
வேண்டுகின்ற நல மனைத்தும்
வேகமுறப் பல்கி விடும் ;
மூண்டு பெருகி நிற்கும்
மூடப் பழக்க மெலாம்
பூண்டோடு அழிந்து பின்னர்
பூத்து வரும் நல்லுலகு !

கடமை ,கண்ணியம் மற்றும்
கட்டுப் பாடென்றி வற்றை
உடைமை கலாய்த் தந்திட்ட
உவமை இலா உத்தமனே !
உடைமை களாய் நீ தந்த
உயர் மந்திரச் சொற்கள்
உடைந்தின்று நொறுங்கிப் போய்
உருக் கூடத் தெரியவிலை!

மீட்டொரு கால் நீ வந்தால்
மிகையாகச் சொல்ல விலை ;
நாட்டிடுவாய் நீ தந்த
நலம் சான்ற முச்சொல்லை ;
பாட்டெழுதிச் சொல்லு கிறேன்
பன்முறையும் சொல்லு கிறேன் ;
மீட்டொருகால் வந்தே நீ
மிடிகளெலாம் போக்கி டுவாய்!

அண்ணனென நீ இருந்தாய்
அதற்கேற்ற உடன் பிறப்பாய்
வண்ணமுற வாழ்ந்தி ருந்தோம் ;
வாழ் வெல்லாம் போச்சுதையோ !
திண்ணம் நீ வருவதெனில்
தித்திக்கும் நம் வாழ்வு !
அண்ணன் கிடைத்த தனால்
ஆட் கொள்ளும் பேரின்பம் .

எழுதுகின்ற கோல தனை
எடுத்தே நீ பிடித்திட்டால்
அழுத பிள்ளை வாய்மூடும்
அப்படியே உருகி விடும்
பழுது மலி சமுதாயம்
பக்குவம் தான் பெற்றிடவே
எழுதுகின்ற கோல் கொண்டு
எழுந் தொருநாள் வந்திடுக !

சொல்லேர் உழவன் என்றே
சோதி மிகப் பெற்றவரே!
வில் கொண்டே விளையாடும்
வீரர் குலக் கொழுந்தே !
அல்ல லினை அறுக்கின்ற
அழகான சொற் பெருக்கால்
தொல்லை துடைத் தருளத்
துரித மாய் வந்திடுக !

பாராளு மன்றம் அதில்
பல்லறிஞர் முன்னி லையில்
சீரான சொல்லெ டுத்து
சிறப்பு றவே ஆங்கிலத்தில்
ஆரா தனை புரிந்தீர் ;
அது கேட்க மீண்டும் உமைப்
பாரோர் அழைக் கின்றார் ;
பரிந்து ஒருநாள் வந்திடுக !

தமிழ் நாடெனப் பெயரைத்
தந்திட்ட பெரி யீரே !
கமழ்கின்ற கலை மணத்தை
கைவழியும் வாய் வழியும்
உமிழ்கின்ற ஆற்ற லினை
உடைமை எனக் கொண்டவரே !
அமிழ்தே! எம் ஆருயிரே !
அழைக் கின்றோம் வந்திடுக !

இனியொரு நாள் நீவந்தால்
இன்பம் ,அன்பு ,வளமை
புனிதம் ,பெருமை பண்பின்
புகலிட மாகும் உலகு .
இனியொரு நாள் நீவந்தால்
இலக்கியம் பெருகும் உலகில்
இனியொரு நாள் நீ வந்தால்
இறைமை தங்கும் உலகில் !

(இப்பாடல் ‘அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தப்பா ‘வகையைச் சார்ந்தது )

 

சரசுவதி பாசுகரன்

http://eluthu.com/kavithai/111078.html