தலைப்பு- தேர்தல், செர்சோம் செல்லையா : thalaippu_aaruthalillaa_therthal

ஆறுதல் இல்லாத் தேர்தல்!

அள்ளி வீசும் காசுகளால்,

ஆட்சியைப் பிடிக்கப் பார்க்கின்றார்.

கொள்ளையடிக்கும் நோக்கில்தான்,

கூட்டணி என்று சேர்க்கின்றார்.

தள்ள வேண்டும் இவர்களை நாம்,

தன்மானத்தில் ஏற்பவர் யார்?

வெள்ளையடித்தக் கல்லறையை,

வீடெனக் கொள்வோர் தோற்கின்றார்!

-கெர்சோம் செல்லையா.

கெர்சோம் செல்லையா : gersomchellaiya02