இளையவன்

 செயா (கந்தையா)

 பூத்துக்  குலுங்கும்   பூஞ்சோலை ;  பறிக்கக்

     காத்திருக்கும்   ரோசாமலர்   கவின்தென்ற   லிலாடும்

பார்த்திருக்கும்   பாவையவள்   பக்குவமாய்ப்  பூக்கொய்ய

     சேர்த்திருந்தாள்    மகிழ்வைத்தன்    செம்முகத்தில் !

பறிப்பவர்   இலக்கணம்   பாவைக்குத்   தெரியும்

      ஓரிதழ்     உதிர்ந்தாலும்   ஓர்குறையே ;  அவளுக்கு

இதழ்உதிராப்   பூவேபூவைக்கு   இதயம்நிறை   மகிழ்ச்சி

       இதழ்    நடத்துவதும்   இதற்கொப்பானதே !

இணையஇதழ்   கண்டேன்   இணையில்லாத்  தமிழ்காக்கும்

       கணையாக   விளங்கிய   கால்வழி   நடத்தும்

இணையஇதழ்   என்றும்  அணையாமல்   துலங்க

       திணையளவாய்     வாழ்த்துகிறோம்    தீந்தமிழில் !