தலைப்பு-எந்தாய்த்தமிழே போற்றி :thalaippu_thaaythamizhepoatri

அறிவொளி இறைவா போற்றி போற்றி

அம்மை யப்பா போற்றி போற்றி

எந்தாய்த் தமிழே போற்றி போற்றி

எந்தை நாடே போற்றி போற்றி

தெய்வப் புலவா போற்றி போற்றி

திருத்தகு குருவீர் போற்றி போற்றி

திருவெலாந் தருவீர் போற்றி ஓம்!

– திருக்குறள் ஞாயிறு திருவள்ளுவரடிமை முருகு : ஈசனடி போற்றி