எல்லாம் கொடுக்கும் தமிழ்!

 

 

என்னயில்லை   நம்தமிழில்   ஏன்கையை   ஏந்தவேண்டும்

இன்னும்   உணரா   திருக்கின்றாய் — நன்முறையில்

பொல்லாத   தாழ்வுமனம்   போக்கியுள்ளே   ஆய்ந்துபார்

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

எள்ளல்   புரிகின்றாய்   ஏகடியம்   பேசுகின்றாய்

உள்ள   துணரா   துளறுகின்றாய் — உள்நுழைந்து

கல்லாமல்   தாழ்த்துகிறாய்   காண்கதொல்   காப்பியத்தை

எல்லாம்   கொடுக்கும் தமிழ் !

 

எந்த   மொழியிலுமே   இல்லா   இலக்கணமாம்

நந்தமிழில்   மட்டுமுள்ள   நற்பொருளாம் — செந்தமிழர்

நல்லொழுக்க   வாழ்க்கைக்கு   நல்வழியைக்   காட்டியிங்கே

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

ஐந்தாய்   நிலம்பகுத்தே   ஆன்ற   திணைதுறையைப்

பெய்து   கருஉரியைச்   சேர்த்தகத்தில் — கொய்திட்ட

வெல்மறத்தை   நல்புறத்தில்   வைத்தார்! நிலப்பண்பை

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

எட்டுத்   தொகையில்   எழில்பத்துப்   பாட்டினில்

கொட்டிக்   கருத்தைக்   கொடுத்துள்ளார் — அட்டியின்றி

நல்பதினென்   கீழ்க்கணக்கில்   நல்லறத்தை   சொல்லியதால்

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

காப்பியங்கள்   பேரைந்தும்   காணும்   சிறுவைந்தும்

கோப்பாக   வாழ்வியலைக்   கொண்டிருக்கும் — தோப்பினிலே

நல்ல   கனிகளினை   நாம்பெறுதல்   போல்உலகிற்(கு)

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

எந்தக்   குறிப்பையும்   ஏற்றளிக்கும்   கூகுல்போல்

முந்திநிற்கும்   சங்க   இலக்கியங்கள் — சிந்தனையில்

வெல்ல   முடியாத   வெற்பிமையம்   போல்நின்றே

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

நங்கையிடம்   தூதாய்   நரியைப்   பரியாக்கி

மங்கைக்   குயிர்கொடுத்த   பாசுரங்கள் — பொங்குவைகை

நல்கரைக்கு   மண்சுமக்க   நாதனையே   ஈர்த்தமொழி

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

சீர்த்தகுரல்   கைக்கிளையும் சீர்துத்தம்   ஏழோடும்

ஆர்த்தசுரம்   பன்னிரண்டும் ஆழ்பண்கள் –   நூற்றோடும்

வல்ல   துளைநரம்பில்   வாசிக்க   வாய்த்தயிசை

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

வானத்தில்   ஊர்தியினை   வாரிதியில்   கப்பலினை

ஞானத்தில்   உள்அணுவை நன்கியக்கி — வானமதில்

நல்கதிரை   பூமிசுற்றும்   நற்செய்தி   விஞ்ஞானம்

எல்லாம்   கொடுக்கும்   தமிழ் !

 

எப்படிநாம் வாழவேண்டும்   என்றுரைத்தும்   ஆட்சியினை

எப்படிநாம்   செய்யவேண்டும் என்றுரைத்தும் — காட்சியாக

சொல்லியலாக்   காதலினைச்   சொல்லும்   திருகுறள்போல்

எல்லாம்   கொடுக்கும் தமிழ் !

 

ஆட்சியிலே   கல்வியிலே   அங்காடிப்   பேச்சினிலே

சூட்டும்   குழந்தைப்   பெயரினிலே — நாட்டிடுவோம்

வெல்லத்   தமிழ்மொழியை   வேறென்ன   வேண்டிய

எல்லாம்   கொடுக்கும் தமிழ் !

 

பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

சிறகு, சூன் 11, 2016

http://siragu.com/?p=20808