தமிழுக்கு நீசெயுந் தொண்டு — நின்

பகைமீது பாய்ச்சிய குண்டு (தமிழுக்கு)

தமிழில்நீ புலமைபெற வேண்டும் — அது

தமிழ்பெறத் தமிழரைத் தூண்டும்

தமிழிலே யேபேச வேண்டும் — அது

தனித்தமிழ் வளர்ச்சியைச் தூண்டும் (தமிழுக்கு)

தமிழ் பேசு: தமிழிலே பாடு — நீ

தமிழினிற் பாடியே ஆடு

தமிழ்ப்பாட்டை யேகாதிற் போடு — தமிழ்

தப்பினால் உன்காதை மூடு (தமிழுக்கு)

வணிக விளம்பரப் பலகை — அதில்

வண்தமிழ் இலாவிடில் கைவை

காண்கநீ திருமண அழைப் பைப் — பிற

கலந்திருந் தால்அதைப் புய் புய் (தமிழுக்கு)

பொருள்களைத் தமிழினில் அழைப்பாய் — பிற

பொருந்தாப் பெயர்களை ஒழிப்பாய்

தெருப்பெயரில் தழிழே இழைப்பாய் –அதிற்

சீறுவார் மடமையை ஒழிப்பாய் (தமிழுக்கு)

தமிழிலே வழிபாடு வேண்டிப் — பின்

தளர்ந்தனன் முன்னமோர் ஆண்டி

அமைவாக அவனையும் தூண்டி — நீ

அறஞ்செய்க சோம்பலைத் தாண்டி (தமிழுக்கு)

உரைசெய்ய நூலெழுத வந்தோர் — அவற்

றுள்வடசொல் ஏன்தாம் கலந்தார்?

சரிசெய்ய ஆனதை நீபார் — அவர்

தடுத்தால் தொடங்குவாய் மொழிப்போர் (தமிழுக்கு)

வருமொழி புகழ்ந்திடும் தமிழ்வாய் –எதிர்

வரக்காணில் காறிநீ உமிழ்வாய்

கடன்என்று தமிழ்த்தொண்டில் அமிழ்வாய் — ஒரு

கடல்போன்ற புகழ்கொண்டு கமழ்வாய் (தமிழுக்கு)

இறைதடுத் தாலும்இந்நாட் டுக்கு — மற்

றிங்குளோரின் குறைபாட் டுக்குச்

சிறிதும்அஞ் சேல்தொண்டு செய்வாய் — கடுஞ்

சிறையறை திருமணவறை உனக்கு! (தமிழுக்கு)