bird flying01

முடிமுடிமுடி செயலே!

இனிதினிதினிதினிதினிதினிதினிது
எமதெமதெமதெமதெமதெமதெமது
அமுதமுதமுதமுதமுதமுதமுது
எமதெமதெமதெமதெமதெமதெமது

சரிசரிசரியென,சரிவரும்உலகு
சிரிசிரிசிரியென,சிரிநலம்பழகு
வரிகளுக்கிடையினில்படிப்பதும்அரிது
அரிதரிதரிதரிதரிதரிதரிது

சிறுதிரிவிரியொளிசெறிசுடரழகு
சிறுதுளிவிரிகடல்புரிதொழிலழகு
சிறகினில்திசைகளையளப்பதுமழகு
சிறகெனத்திசைகளைவிரிப்பதுமழகு

கருவுறுதிருதருவரகவிமதுரம்
துருதுருசுறுசுறுவிழிநடம்மதுரம்
பெருகிடும்வியர்வையில்பெருமிதம்மதுரம்
மெருகிடும்உருகிடும்அருளதிமதுரம்

கடகடபடபடமடமடவெனவே
சடசடதடதடகிடுகிடுவெனவே
உடனுடனுடனுடனுடனுடனுடனே
முடிமுடிமுடிமுடிமுடிமுடிசெயலே!

 annakannan01

நன்றி – வல்லமை (http://www.vallamai.com/?p=55610)

http://www.akaramuthala.in/wp-content/uploads/2014/07/pirar-karuvuulam.png