தமிழ்வாணி+பாரதியார் "thamizhvani+bharathiyar

 

 தமிழ்வாணி உதவுவாயே! 

தெளிவுறவே அறிந்திடுதல்; தெளிவுதர
மொழிந்திடுதல்; சிந்திப் பார்க்கே
களிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்தக்
கனவுபல காட்டல்; கண்ணீர்த்
துளிவரஉள் ளுருக்குதல்இங் கிவைஎல்லாம்
நீஅருளும் தொழில்கள் அன்றோ ?
ஒளிவளரும் தமிழ்வாணீ! அடியேற்கு
இவையனைத்தும் உதவு வாயே!

 

-சுப்பிரமணிய பாரதியார்

தமிழ்வாணி படம் : நன்றி : தமிழ்வாணி பிரான்சு இதழ்

+