தலைப்பு-தமிழ்வெற்றிமுரசு-வாணிதாசன் : thalaippu_thamizhvetrimurasu_vanidasan

செய்யும் விளைந்தது;

தையும் பிறந்தது;

செங்கதிர் கீழ்த்திசை கண்டோம்! – புதுச்

செங்கதிர் கீழ்த்திசை கண்டோம்!

பொய்கை புதர்ச்செடி

பூக்கள் நிறைந்தன;

பொன்னொளி எங்கணுங் கண்டோம்! – புதுப்

பொன்னொளி எங்கணுங் கண்டோம்!

மாவும் சுளைப்பலா

வாழையும்   செந்நெலும்

வந்து குவிந்தன வீட்டில்! – தை

வந்தது வந்தது நாட்டில்!

கூவும் குயிலினம்

கூவாக் குயிலினம்

தாவிப் பறந்தது மேல்வான்! – ஒளி

தாவிப் பறந்தது கீழ்வான்!

சிட்டுச் சிறுவரின்

செங்கைக் கரும்புகள்

தொட்டுப் பிசைந்தன பொங்கல்! – அதை

இட்டு மகிழ்ந்தனர் பெண்கள்!

வெட்ட வெளியெலாம்

மெல்லியர் பண்ணிசை

மேவும்; சிலம்பொலி கேட்கும்! – தமிழ்

வெற்றி முரசெங்கும் ஆர்க்கும்!

 

– வாணிதாசன்