– புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன்
Muthukumaran02

சூடற்ற தமிழனுக்குச் சூடேற்ற
முத்துக்குமரா….! தீப்பந்தம்
ஆனாய் – நாடற்ற
ஆரிய நாடோடிக் கூட்டமிங்கே
நம்மினத்தை அழிக்கிறதே
வீணாய்!

இந்தீய அரசுன்னைப் படுகொலையும்
இம்மண்ணில் செய்தது தான்
உண்மை – குமரா..!
செந்தீயாய் தமிழினமும் தலைநிமிர
தீக்குளியல் செய்ததெல்லாம்
வன்மை!

யாரென்று நேற்றுவரை நானறியேன்
தமிழ்க்குமரா இம்மண்ணில்
உன்னை – உன்னை
யாரென்று அறியாதார் இன்றில்லை
என்பதுதான் நாமறிந்த
உண்மை!

ஈழத்தில் எரிகிறதே இந்தீயா
மூட்டிவிட்ட இனவெறியாம்
நெருப்பு – தமிழ்
ஈழத்தை அழிக்கின்ற பகையினத்தை
அழித்தொழிக்க தமிழ்மறவா
விரும்பு!

சிங்களத்தின் கூலிப்படை ஆனபின்னர்
நாமெதற்குத் தரவேண்டும்
மதிப்பு – ஈழச்
செங்களத்தில் தமிழினமும் போராட
செங்குருதி சிந்துவதே
உயர்வு!

எரிந்தவனை எரித்துவிட்டு எரிதழலாய்
நாம்நிமிர்ந்து பகைமுடிப்போம்
தமிழா! – பகை
வெறியனைத்தும் வேரோடு பிடுங்கிடவே
வீறுகொண்டு விழித்திடடா
தமிழா!

இனவுணர்வை உன்நெஞ்சில் ஏற்றியிங்கே
எப்போதும் வாழ்ந்திடடா
தமிழா ! – தமிழ்
இனம்வாழ எரிந்துவிட்ட முத்துக்குமரனை
இனிவாழச் செய்திடுவோம்
தமிழா!
Muthukumaran01

நன்றி: தமிழ்நிலம் – கலை இலக்கிய இருதிங்கள் இதழ் 14-01-2009