-கல்வியாளர் வெற்றிச்செழியன்

புதிது புதிதாய் சிந்தனை செய் – நீ

உலகம் புதிதாய் எழுந்திட செய் – நம்

உலகம் புதிதாய் எழுந்திட செய்.

புதிய தென்பது  பழையதன் வளர்ச்சி

புவியில் நிகழ்ந்திடும் புதுமறு மலர்ச்சி

விதையும் செடியும் இயற்கையின் சுழற்சி

வினைவழி மாற்றும் மக்களின் முயற்சி

                                                                                                புதிது

தனி ஒரு செயலே மாற்றமென்றில்லை

தனி சிறு விசையின்றி மாற்றங்கள் இல்லை

முழுவதும் திடுமென மாறு வதில்லை

முயற்சிகள் இன்றி, மேல் ஏறுவதில்லை.

                                                                                                புதிது

உள்ளது சிறத்தல் வளர்ச்சியின் முதற்படி

உள்ளதை இழத்தல் அழிவின் அடிப்படை

உள்ளத்தின் எண்ணமே முடிவுகள் செய்யும்

உள்ளுவோம் உயர்வாய், உயர்வாய்ச்  செய்வோம்.

                                                                                                புதிது

பழகிய வழியினில் ஆற்றுநீர் செல்லும் river

பழமையும் சூழலும் தன்வழி இழுக்கும்.

முழுமன விருப்புடன் முறைப்பட எண்ணி

முழுதாய் முயன்றால் மாற்றங்கள் நிகழும்.

                                                                                                புதிது

வாழும் உலகம் நம்முடை வீடு

வாழும் வகையினில் அமைத்திடின் நிலைக்கும்

வாழப் பிறந்தோம் நமக்கிது வாய்ப்பு

வாழும் வகையினில் வாழ்வதே சிறப்பு

                                                                                                புதிது