தமிழ் வாழ்க!

எடுப்பு

தமிழைக் காப்போம் நாம்

தாயடிமை போமே !

தாயடிமை போமே    (தமிழைக்)

 

மேல் எடுப்பு

 

பூமியினில் தனித்தமி ழாலே

பூரித்திடும் நம்மிரு தோளே !

நாமினிமேல் அஞ்சுதல் இலமே !

நாம்நமையே ஆண்டிடு வோமே !

 

ஏமம் நெஞ்சில் துள்ள

ஏற்றமடை வோமே !

ஏற்றமடை வோமே !   (தமிழைக் )

 

அமைதி

 

ஆரியத்தின் கலப்பத னாலே

அடங்கியதே தமிழ்புவி மேலே !

ஒர்ந்துநாம் எல்லோரும்

உழைப்போம் தமிழ்க்காக! .

உழைப்போம் தமிழ்க்காக ! (தமிழைக்)

 

தாய் சேயைக் காப்பது போலே

தாய் மொழியைக் காத்திடு வோமே !

 

ஏய்த்த காலம் போச்சே !

இனிமேல் செல்லாதே !

இனிமேல் செல்லாதே!  (தமிழைக்)

 

வான்தவழ் பேரொளி போலே

வாடாமொழி தமிழே! வாழ்க !

 

வாழி தமிழ்த் திருநாடு !

வாழி நலம் சூழ்ந்தே !

வாழி நலம் சூழ்ந்தே !  (தமிழைக்)

 

– கவிஞர் வாணிதாசன்