விடுதலைப் பள்ளு 2017

[இராகம் – முகாரி; தாளம் – சோற்றுத்தாளம்]

 

பல்லவி

ஆடுவோமே! பள்ளுப் பாடுவோமே!

அழகான விடுதலை அடைந்து விட்டோ மென்று

ஆடுவோமே!

 

உருவடி-௧

நல்லாரைத் தலைவரென்னும் காலமும்  போச்சே! –  வெற்று

வீணரைக் கொண்டாடும் காலமும் ஆச்சே! – நல்

நீதியே பெரிதென்ற காலமும் போச்சே! – சமய,

சாதிக்கு வாக்களிக்கும் காலமும் ஆச்சே!

 

ஆடுவோமே! பள்ளுப் பாடுவோமே!

அழகான  விடுதலை அடைந்து விட்டோ மென்று

ஆடுவோமே!

 

உருவடி-௨

எங்கும்  பொதுவரி* என்பதே பேச்சு! – நாம்

எல்லாரும் கிறுக்கரென்று உறுதியாச்சு!

பாரத அன்னைக்குப்போற்றி# என்போமே! – நாம்

பசுக்காக மனிதரையே போடுவோமே!

ஆடுவோமே! பள்ளுப் பாடுவோமே!

அழகான விடுதலை அடைந்து விட்டோ மென்று

ஆடுவோமே!

 

உருவடி-௩

மீனவர் பிணம்எண்ணும் காலம் வந்ததே! – அணு

மின்சாரம் என்கின்ற காலன் வந்ததே! – இந்தி

தேசம் முழுக்கவுமே ஆள வந்ததே! – உயிர்

தாய்மொழி எதற்கென்னும் நாளும் வந்ததே!

 

ஆடுவோமே! பள்ளுப் பாடுவோமே!

அழகான  விடுதலை அடைந்து விட்டோ மென்று

ஆடுவோமே!

 

உருவடி-௪

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் பாடை கட்டுவோம்! – நம்

உழைப்பெல்லாம் வெளிநாட்டுக் காகக் கொட்டுவோம்!

மானியம் ஏதும்இனி கேட்க மாட்டோம்! – நல்ல

மாநிலக் கூட்டாட்சியெனப் பேச மாட்டோம்!

 

ஆடுவோமே! பள்ளுப் பாடுவோமே!

அழகான விடுதலை அடைந்து விட்டோ மென்று

ஆடுவோமே!

 

உருவடி-௫

நாமிருக்கும் நாடு நமதில்லை உணர்வோம்! – அதை

அம்பானி களுக்கேநாம் விற்று வளர்வோம்!

நாடென்ன செய்ததெனக் கேட்க மாட்டோம்! – ஆதார@

அட்டையின்றி இனி யாரும் சாக மாட்டோம்!

 

ஆடுவோமே! பள்ளுப் பாடுவோமே!

அழகான விடுதலை அடைந்து விட்டோ மென்று

ஆடுவோமே!

 – இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்

 

*  GST

 # பாரத் மாதா கீ சே

@ ஆதார்