தலைப்பு-அகரமுதல, குறைவான பதிவுகள் -thalaippu_kuraivaanapathivukal_akaramuthala

 

அறிவிப்பு : 3 திங்கள், அகரமுதல இதழில் குறைவான பதிவுகளே மேற்கொள்ளப் பெறும்.

 

அன்புடையீர்

வணக்கம்.

வேறு சில பணிகளால், இனி வரும் மூன்று திங்கள், அகரமுதல இதழில் குறைவான பதிவுகளே மேற்கொள்ளப்பெறும் எனத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

ஆசிரியர், அகரமுதல

AkaramuthalaHeader