மார்கழி 24, 2048 திங்கள்  08.01.2018

அறிஞர் அண்ணா பொதுநல மன்றம்,

ஆர்க்காட்டுச்சாலை,  வடபழனி

பன்னாட்டுத்தமிழுறவு மன்றம் சார்பில்

அருட்திரு இயோ.நீலமேகம் தலைமையில்

வந்துள்ள

இரீயூனியன் பெருமக்களுக்குப்

பாராட்டுவிழா