பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம்

அனைத்துத் தமிழ்க் கூட்டமைப்பு

நடத்தும்

உலகத் தமிழ் எழுச்சி மாநாடு

சித்திரை 30, 2049 – ஞாயிற்றுக்கிழமை – 13.05.2018

பெரியார் திடல், சென்னை 600 007

பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன்

மாநாட்டுப் பொறுப்பாண்மையர்