மார்கழி 23, 2048 ஞாயிறு சனவரி 07, 2018

சந்திரசேகர் திருமண மண்டபம், மாம்பலம், சென்னை 600 033

சிந்தனையாளன் பொங்கல் மலர் 2018 வெளியீட்டு விழா

உண்மையான இந்தியக் கூட்டாட்சிக்

கோரிக்கை மாநாடு

நிறைவுரை : வே.ஆனைமுத்து