ஆடி 31, 2049 வியாழன் 16.08.2018

சா.இரா.நி.கல்லூரி வளாகம், சாத்தூர்

உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனமும்

சாத்தூர் இராமசாமி(நாயுடு) நினைவுக் கல்லூரித்

தமிழ்த்துறையும்

இணைந்து நடத்தும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

“தமிழியல் ஆய்வு வரலாறும் வளர்ச்சிப்  போக்குகளும்”