தமிழ்த்துறை

கே.எசு.இரங்கசாமி கலை அறிவியல் கல்லூரி,

திருச்செங்கோடு,

நாமக்கல் மாவட்டம்

  தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் கூறுகள் – உலகளாவியக் கருத்தரங்கம்

திசம்பர்  2017