திருக்குறள் திருவிழா, திருச்சிராப்பள்ளி

திருக்குறள்திருமூலநாதன் அறக்கட்டளை

21 ஆம் ஆண்டு மாநில அளவிலான
திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி

சேவாசங்கம் மேனிலைப்பள்ளி, திருச்சிராப்பள்ளி
சித்திரை 18, 2049, செவ்வாய், மே 01,2018

பூவை பி.தயாபரன்

thirumulanathan@gmail.com

www.sites.google.com/site/thirumoolanathand