ஆவணி 30, 2047 / வெள்ளி /

15.09.2017 / பிற்பகல் 2.00
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

திருலோகம் என்றொரு கவி ஆளுமை – ஆவணப்படம் வெளியிடல்,  சென்னை

அறிமுக உரை இயக்குநர் : இரவி சுப்பிரமணியன்