தை 02-3, 2049  சனவரி 15-16, 2018

காலை

வள்ளுவர் கோட்டம், சென்னை

திருவள்ளுவர் சிந்தனை உயராய்வு எழுச்சி மாநாடு

உலகத்திருக்குறள் மையம்