நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின்

மனித உரிமைகள் அமைச்சு நடாத்தும்

மனித உரிமை மாநாடு 

பன்னாட்டு மனித உரிமை நாள் 2017

மிடில்செக்சு

[World Human Rights Day 2017

Wembley International Hotel

Empire WA, Wembley, Middlesex HA9 ONH]

ஞாயிறு  திசம்பர் 10, 2017

காலை 9.00 – மாலை 5.30

முன்பதிவுக் கட்டணம்  £10  மட்டும் (கட்டாயம்)

தொடர்பு :

நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்புக் குழு

மணிவண்ணன் நா.உ.

மனித உரிமைஅமைச்சர், நா.க.த.அ. 07869133073

ஆறுமுகம் நா.உ.  07832 954281

நிர்மலர் நா.உ. 07877 204123

இயோகலிங்கம் நா.உ.  07929 349302

குசியந்தன்  07476928228

சோபனா  07535930314

சிவகாந்தன்  07405921896

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட  இருக்கைகள்

முதலில் பதிவு செய்து கட்டணம் செலுத்துபவர்களுக்கு முதலிடம்

 இடத்திணைப்படம்.:

https://goo.gl/maps/f6sUnWpbVm92