மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி – இருநூறாம் ஆண்டு விழா, சென்னை

புரட்டாசி 03, 2048 / செவ்வாய் / 19.09.2017 

பிற்பகல் 2.00 – 5.30

சென்னைப்  பல்கலைக்கழகம்

&

மலேசியக் கல்வி அமைச்சகம்

 

 தலைமை: பேரா.இ.சுந்தரமூர்த்தி