(அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2017, குமரி : படத்தொகுப்பு 12 தொடர்ச்சி)

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2017, குமரி : படத்தொகுப்பு 13

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]