(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 25 : தொடர்ச்சி)

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2017, குமரி :

படத்தொகுப்பு 26

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]