(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 29 : தொடர்ச்சி)

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2017, குமரி :
படத்தொகுப்பு 30

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]