(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 6 : தொடர்ச்சி)

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு,2017, குமரி : படத்தொகுப்பு  7

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]