சென்னை,  அம்பத்தூர்

வைகாசி 2, 2046 / மே 16, 2015  சனிக்கிழமை

 (படத்தின் மேலழுத்திப்  பெரிதாகக் காண்க.)