கணித்தமிழ் வளர்ச்சி – கலந்துரையாடல் : நாள் 2 : ஒளிப்படங்கள் சில

தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்

ஆடி 24, 2046 / ஆக.09/2015  

இரண்டாம் நாள் முற்பகல்

கற்பித்தல் அமர்வு

படங்களைச் சொடுக்கிப் பெரிதாகக் காண்க.

காண்க:தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்
ஆடி 23, 2046 / ஆக.08/2015   முதல் நாள்
தொடக்க விழா

Related Posts

கறுப்பு யூலை 1983 – “அவர்கள் எதிர் நாங்கள்” – குழுநிலைக் கலந்துரையாடல்

கறுப்பு யூலை 1983 – “அவர்கள் எதிர் நாங்கள்” – குழுநிலைக் கலந்துரையாடல்

உற்றுநோக்கு – நாடகம் திரையிடலும் கலந்துரையாடலும்

உற்றுநோக்கு – நாடகம் திரையிடலும் கலந்துரையாடலும்

தாம்பரம் மாவட்டப் பகுத்தறிவாளர் கழகக் கலந்துரையாடல் கூட்ட அழைப்பு

தாம்பரம் மாவட்டப் பகுத்தறிவாளர் கழகக் கலந்துரையாடல் கூட்ட அழைப்பு

தருமபுரி மண்டலத் திராவிடர் கழகக் கலந்துரையாடல் கூட்டம்

தருமபுரி மண்டலத் திராவிடர் கழகக் கலந்துரையாடல் கூட்டம்

சீன நாட்டில் தமிழ்க் கல்வி – சீனத் தமிழறிஞர் ஈசுவரியுடன் கலந்துரையாடல்

சீன நாட்டில் தமிழ்க் கல்வி – சீனத் தமிழறிஞர் ஈசுவரியுடன் கலந்துரையாடல்

உருசிய நாட்டுத் தமிழறிஞர்களுடனான சந்திப்பும் கலந்துரையாடலும்

உருசிய நாட்டுத் தமிழறிஞர்களுடனான சந்திப்பும் கலந்துரையாடலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *