தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் – உவமைக் கவிஞர் சுரதா: 54 – 56

(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 41- 53 தொடர்ச்சி) (சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங்காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றை) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளது.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.) 54. அந்நியாபதேசம் – முன்னிலைப் புறமொழி சாகூதம் – உள்ளுறை அவ்வளவில் அச்சபையருகிலிருந்தோர் தருவின் மீதிருக்கும் குயிலின் இனிய குரற் கேட்டலும், அதனை முன்னிட்டுக் கூறியதாக அரசனைக் குறித்து,…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1641 – 1650 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1631-1640 இன் தொடர்ச்சி) 1641. வடிவமைப்புப் பொறியியல் Design Engineering 1642. வடிவியல்   Morphology – தோற்ற இயல்,  வடிவியல், உருபனியல், அமைப்பியல், வடிவமைப்பியல், உருமாற்றவியல், உருவ இயல், உருவியல், புறவமைப்பியல்,  புறவடிவியல், உருவாக்கவியல், உருவகம், மாவியல்  எனக் கூறப்படுகின்றது.  தோற்ற இயல் என்னும் பொழுது காட்சித் தோற்றம் என்றில்லாமல் தோன்றுதல் என்னும் பொருளில் தவறாகப் புரிந்து கொள்வர். இலக்கணததில் உருபனியல் என்று சொல்ல வேண்டும். உருவியல் என்பது அகஉருவியல், புற உறவியல் என இருவகைப்படும். எனவே,…

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் – உவமைக் கவிஞர் சுரதா: 41- 53

(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 21- 40 தொடர்ச்சி) (சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங்காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றை) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளது.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.) 41. (இ)ரட்சணம்               —           காத்தல் 42. சிரேசுட்டன் —           தலைவன் (பக்.11) 43. உபசாரபூர்வகம்          —           முன் மரியாதையாக (பக்.13) 44. சோடசம்       —           பதினாறு 45. வியாகுலம் …

மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர்  45

(மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர்  44 தொடர்ச்சி) குறிஞ்சி மலர் 17 “எங்கோ இருந்தென்னை அழைக்கிறாய்,எங்கோ இருந்ததனைக் கேட்கின்றேன்.எங்கோ இருந்தென்னை நினைக்கின்றாய்!எங்கோ இருந்துன்னை நினைக்கின்றேன்!”+ பூரணிக்குக் கண்கள் இருண்டு கொண்டு வந்தது. உணர்வு நழுவிற்று. அடிவயிற்றில் இருந்து மேலே நெஞ்சுக்குழி வரையில் பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்புக்கோலை நுழைத்துக் குடைவது போல் ஒரு வலி ஏற்பட்டது. ‘அம்மா’ என்று ஈனக்குரலில் மெல்ல முனகியபடி மேடையில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த இடத்துக்குப் பின்னால் போடப்பட்டிருந்த பிரம்பு நாற்காலியில் போய்ச் சாய்ந்தாள். பூத்து இரண்டு நாட்களான பின் ஒவ்வொன்றாகக் காற்றில்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1631-1640 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1621 -1630இன் தொடர்ச்சி) 1631. யப்பானியல் Japanology 1632. யாப்பியல் Stichology 1633. யானைத்தோலியல் Pachydermatology 1634. வகைமுறை விசையியல் Analytic mechanics 1635. வகையியல் அமைப்பு வகையியல், பொதுப் பகுப்பாய்வியல், வகைப்பாட்டியல், வகையாக்கம், அமைப் பியல், வகைமையியல், வகையியல், திருமறைக் குறியீட்டியல் எனப்படுகின்றது. இவற்றுள் குறியீட்டியல்  என்பது கிறித்துவ இயலில்  திருமறைக் குறியீட்டியல்- Typology(2) எனப்படுகிறது. பிறவற்றுள் சுருக்கமான வகையியல் – Typology(1) இங்கே குறிக்கப்பெற்றுள்ளது.    Taxo- என்னும் பிரெஞ்சுச் சொல்லிற்கு வகைப்பாடு எனப் பொருள். Typology1/Taxology…

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் – உவமைக் கவிஞர் சுரதா: 21- 40

(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 12- 20 தொடர்ச்சி) (சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங்காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றை) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளது.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.) 21. சமித்தருளல் —           பொறுத்தல் 22. கசகும்பம்     —           யானை மத்தகம் 23. நிபுணை        —           மிக வல்லவள் 24. வாஞ்சை       —           பிரியம் 25. சம்பூரணமாகும்         —…

மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர்  44

(மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர்  43 தொடர்ச்சி) குறிஞ்சி மலர்  16 தொடர்ச்சி “நீ வந்திருக்கிறாயா அம்மா? பெரிய வால் ஆச்சே நீ” என்று செல்லமாகச் சொல்லிக்கொண்டே அவளுக்கும் பூ வைத்து விட்டாள் பாட்டி. அப்போது அந்தக் கூடத்தில் குழுமியிருந்த சிறியவர்களும், பெரியவர்களுமான எல்லாப் பெண்களைக் காட்டிலும் பூரணி அதிக ஞானமுள்ளவள், அதிகப் புகழுள்ளவள், அதிகத் துணிவும் தூய்மையும் உள்ளவள். ஆனாலும் அங்கே நிற்கக் கூசிற்று அவளுக்கு. அவளுடைய கூச்சத்துக்கேற்றாற் போல் அவளை அதற்கு முன்னால் பார்த்திராத வெளியூர் பாட்டி ஒருத்தி அத்தனை பேருக்கு நடுவில்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1621- 1630 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1611-1620இன் தொடர்ச்சி) 1621. மேலோச்சு கருத்தியல் Dominant Ideology 1622. மையவிளிம்புநிலை அரசியல் Centre Periphery Politics 1623. மொத்தவியல் Grossology 1624. மொழி இயங்கியல் Physiology of language 1625. மொழிஒப்புமை யியல் Analogy linguistic 1626. மொழிக்காலவியல் Glottochronology  – மொழிக்கால வரிசையியல், சொல்தொகைப் புள்ளியியல், சொல்தொகை வரலாற்றியல் என மூவகையாகச் சொல்லப்படுகின்றது. Glôtta என்னும் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள்கள் நாக்கு, மொழி என்பன. சுருக்கமாக மொழிக்காலவியல் – Glottochronology எனலாம். Glottochronology 1627. மொழிப்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1611 – 1620 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1601-1610இன் தொடர்ச்சி) 1611. மெய்ம்மி நுட்பியல் Histotechnology 1612. மெய்ம்மி நோயியல் Histopathology 1613. மெய்ம்மை யளவையியல் Criteriology 1614. மெல்லமைப்பியல் Gnathology 1615. மெல்லுடலி யியல்     Malacology(2) 1616. மேக நோயியல் Syphilology 1617. மேடுபள்ள விளிம்பு Undulate Margin 1618. மேலாண்மை வரைவியல் Management Graphics 1619. மேலாண்மைக் குமுகவியல் Managerial sociology 1620. மேலாண்மைப் பொருளியல்     Managerial economics (தொடரும்)  இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் – உவமைக் கவிஞர் சுரதா: 12- 20

(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 8-11 தொடர்ச்சி) (சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங்காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றை) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளது.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.) அந்தக் கரணம் – உட்கருவி பூமியென்னுங் கற்பக விருட்சத்தினது யெளவன மென்னும் நறும் புட்ப மஞ்சரி, மங்கையரது அந்தக் கரணங்களாகிய (உட்கருவிகள்) வண்டுகளை ஆகருசிக்கின்றமை சகசமே. நூல்        : வில்கணீயம்…

ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்:1601 -1610 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1587-1600இன் தொடர்ச்சி) 1601. மூலக்கூற்று நச்சியல் Molecular Toxicology 1602. மூலக்கூற்று நோயியல் Molecular Pathology 1603. மூலிகை யியல் Herbology 1604. மூளைநோயியல் Brain Pathology 1605. மூளையியல் Encephalology 1606. மரபுப்பேற்றியல் Mendelian genetics 1607. மெய்யியல் Philosophy – அறிவார்வம்,  உடல் அறிவு முதலியவற்றின் தத்துவங்களை அறிவிக்கும் நூல், கரணம், கெற்பு,  ஞானம், தத்துவம், தத்துவசாசுத்திரம், தத்துவநூல், பட்டாங்கு, பிரகிருதி, மெய்ந்நூல், மெய் யியல், மெய் அறிவியல், மெய்ப்பொருளியல், மெய்ம வியல், மெய்இயல், மெய்…

மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர்  43

(மணிவண்ணனின் குறிஞ்சி மலர்  42 தொடர்ச்சி) குறிஞ்சி மலர்  16 தொடர்ச்சி அவள் அண்மையிலுள்ள வெளியூர்களுக்குச் சொற்பொழுவுகளுக்குப் போக நேரும் போதெல்லாம் மீனாட்சிசுந்தரமும் மங்களேசுவரி அம்மாளும் கார் கொடுத்து உதவினார்கள். முருகானந்தம் – வேறு ஓர் உதவியைச் செய்தான். உழைக்கும் மக்கள் நிறைந்த தனது பகுதியில் அடிக்கடி அவளுடைய தமிழ்ச் சொற்பொழிவுகள் நடைபெற ஏற்பாடு செய்து ஆயிரக்கணக்கான ஏழை மக்களைத் தமிழ்ச் செல்வியாகிய அவள் மேல் ஈடில்லா அன்பு கொள்ள வைத்தான். வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்ததொரு திருப்பத்தை நோக்கித் தான் விரைவாக வளர்ந்து கொண்டிருப்பதை…