(அதிகாரம் 086. இகல் தொடர்ச்சி) 02. பொருள் பால் 12. துன்ப இயல் அதிகாரம் 087. பகை மாட்சி படைஅறிவு, வலிமை, நல்துணை பொறுமை போன்றன பகைச்சிறப்புகள். வலியார்க்கு மா(று)ஏற்றல் ஓம்புக; ஓம்பா      மெலியார்மேல் மேக பகை.      வலியார் பகையை, விலக்குக;        மெலியார் பகையை, விரும்புக.   அன்(பு)இலன், ஆன்ற துணைஇலன், தான்துவ்வான்,      என்பரியும் ஏ(து)இலான் துப்பு….?      அன்பு,துணை, வலிமை இல்லான்,        பகைவரை எப்படி எதிர்கொள்வான்….?   அஞ்சும், அறியான், அமை(வு)இலன், ஈகலான்,      தஞ்சம்…