(அதிகாரம் 007. மக்கள் பேறு தொடர்ச்சி)

arangarasan_thirukkural_arusolurai_attai

01. அறத்துப் பால்

02. இல்லற இயல்     

 அதிகாரம் 008. அன்பு உடைமை

 

     உள்ளம் உள்நெகிழ்ந்து, கனியும்படி

   உயிர்வளர்க்கும் ஒழுக்கம்; உயர்வழக்கம்.

 

  1.  அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும்தாழ்….? ஆர்வலர்

   புன்கண்நீர், பூசல் தரும்.

 

       அன்பை அடைக்கும் கதவுஇல்லை;

     அன்பைக் கண்ணீரே, காட்டிவிடும்.

 

  1.  அன்பு(இ)லார் எல்லாம், தமக்(கு)உரியர்; அன்(பு)உடையார்,

   என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.

 

         அன்[பு]இல்லார், தந்நலத்தார்; அன்[பு]உள்ளார்,

       உயிரையும் கொடுக்க வல்லார்.

 

  1. “அன்போ(டு) இயைந்த வழக்(கு)”என்ப, ஆர்உயிர்க்(கு)

    என்போ(டு) இயைந்த தொடர்பு.

 

       உயிர்க்கும், உடம்புக்கும் இடைத்தொடர்பே,

       அன்புக்கும், வாழ்வுக்கும் உள்ளது.

 

  1.  அன்(பு)ஈனும், ஆர்வம் உடைமை; அதுஈனும்,

   நண்(பு)என்னும் நாடாச் சிறப்பு.

 

         அன்பால் ஆர்வமும், ஆர்வத்தால்

      தேடா நட்புச்சிறப்பும் தேடிவரும்.

 

  1.  “அன்(பு)உற்(று) அமர்ந்த வழக்(கு)”என்ப, வையகத்(து),

     இன்(பு)உற்றார் எய்தும் சிறப்பு.

 

         மகிழ்ச்சியாய் வாழ்வார்தம் சிறப்புகள்,

         மனத்[து]அமர்ந்த அன்பால் வந்தனவே.

 

  1.  “அறத்திற்கே, அன்புசார்(பு)” என்ப, அறியார்;

     மறத்திற்கும், அஃதே துணை.

 

       அறத்திற்கு மட்டுமன்று; அறம்சார்

       வீரத்திற்கும், அன்பே துணை.

 

  1.  என்(பு)இல் அதனை, வெயில்போலக் காயுமே,

     அன்(பு)இல் அதனை அறம்.

 

       எலும்[பு]இல்லா உயிர்களை, வெயிலும்,

அன்[பு]இல்லாரை, அறமும் சுடும்.

 

  1.  அன்(பு)அகத்(து) இல்லா உயிர்வாழ்க்கை, வன்பால்கண்,

     வற்றல் மரம்தளிர்த்(து) அற்று.

 

       வன்பாலை நிலத்துப் பட்டமரமும்,

       அன்[பு]இல்லா வாழ்வும் தளிர்க்கா.

 

  1.  புறத்(து)உறுப்(பு) எல்லாம், எவன்செய்யும்? யாக்கை

     அகத்(து)உறுப்(பு), அன்(பு)இல் அவர்க்கு.

 

       உள்உறுப்[பு]ஆம் அன்[பு]அது இல்லார்தம்

       வெளிஉறுப்புக்கள் எல்லாம் பயன்படா.

 

  1.  அன்பின் வழிய(து), உயிர்நிலை; அஃ(து)இல்லார்க்(கு),

     என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.

 

               அன்[பு]ஆம் உயிர்இல்லா உடம்பு,

       எலும்பு,தோல் போர்த்த வெற்[று]உடம்பு.      

 

-பேராசிரியர் வெ. அரங்கராசன்

(அதிகாரம் 009. விருந்து ஓம்பல்)