அசித்தர்

பேசி – 93827 19282  

 

தமிழ் மருத்துவம்

கலைச்சொற்கள்

அசித்தர் குறிப்படம்

அசித்தர் குறிப்படம்

அக்ரூட்                                          உருப்பருப்பு, படகரு

அங்குட்டம்                  –              பெருவிரலளவு

அசோகு                                       பிண்டி, பிண்டிமரம்,செயலைமரம்

அண்டத்தைலம்        –              கோழி முட்டை நெய்மம்

அண்டவாதம்              –             விரையழற்சி

அட்சதை                     –             மங்கல அரிசி

அத்தர்                           –            பூச்சாறை

அத்தி                            –          எலும்பு

அத்துவைதம்          –           இரண்டன்மை

அதிமதுரம்               –           சாற்றுப்பூடு

அதிரசம்                   –           பண்ணியாரம்

ப்பிரகம்                –          காக்கைப்பொன்

அபானம்                  –         மலவாய், குதம், எருவாய்

அபான வாயு           –     கீழ்வளி, குசு

அபின்                       –      கசமத்தப்பிசின்

அமாவாசை          –      காருவா

அமிலம்                   –      புளிகம் 

அர்ச்சனை             –      படையல், வழிபாடு, பூசனை

அரிதாரம்                –      பூச்சுப்பொன்துகள், மான்மதப்பொடி

அரோரூட்               –      அம்புக்கிழங்கு, கணைக்கிழங்கு, கணைவேரி

அல்வா                    –      இன்களி, தீம்பசை

அன்னாசி                –      செந்தாழை

ஆகாசத்தாமரை –       வானத்தாமரை, காயத்தாமரை

ஆகாரம்                        உணவு, சாப்பாடு

ஆசுத்துமா                      இரைப்புநோய்

ஆத்மா                      –      ஆதன், உயிர், ஆவி

ஆப்பிள்                    –      அரத்தி

யின்மெண்ட்      –      மருந்துநெய்

இங்கு                      –      பெருங்காயம்

இங்குலிங்கம்       –      சாதியிலங்கம்

இந்திரகோபம்       –      தம்பலபூச்சி

இந்திரியம்                  –      புலனுறுப்பு,விந்து

இந்துப்பு                   –      சிந்துப்பு

இலவங்கம்              –      கருவா, கருவமரம்

ஈசன்                       –      இறைவன், சிவன்,அரசன்,குரு, மூத்தோன்

ஈசுரமூலி              –      பெருமருந்துக்கொடி

உருத்திராக்கம்     –      கண்மணிக்காய்

உலோகம்                  –      மாழை, மாழைத்தாது

உன்மத்தம்                 –      பித்தியக்காரன், பித்தன், வெறியன்

ஊதா                       –      செந்நீலம்

ஊதாமுள்ளி            –      செம்முள்ளி

ஏலம்                       –      மணகம்

ஏலாதி                     –      மணகமுதலி

ஐசு                        –      பனிக்கட்டி

ஓமத்திராவகம்    –      ஓமத்தீநீர்

ஔடதம்                   –      மருந்து

ககனம்                     –      வான், காயம், மேலுலகு

கச்சுரை                    –      பேரீந்து

கசகசா                     –      கசமத்த விதை

கசாயம்                    –      கருக்கு, கியாழம்

கஞ்சா                     –      கஞ்சம், குல்லை,

கஞ்சங்குல்லை

கபாலம்                    –      தலை

கமலம்                    –      தாமரை

கர்ப்பம்                    –      கரு, கருப்பம்

கராம்பு                     –      கருவம்பூ, கருவமரம்

கர்மம்,கன்மம்        –      கருமம்

கற்பூரம்                    –      சூடன்,எரியணம்

காப்பி                            குளம்பி

காமாலை                 –      மஞ்சநோய், மஞ்சள் பிணி

காயகற்பம்               –      ஆயுள் / வாழ்நாள் நீட்டிப்பு மருந்து

காயசித்தி                   –      உடலை நீட்டத்திறம்

காயம்                     –      உடல்

கெச்சக்காய்              –      கழற்சிக்காய்

கேரட்                                –      செம்மங்கி, இன்முள்ளங்கி,செங்காய்                                                              

கொய்யா                  –      காழ்ப்பழம்

கொப்பரை                 –      கொட்டான்காய், நெய்க்கொட்டான்

கோந்து                    –      பிசின்

கோமயம்                  –      கோமூத்திரம்

கோரோசனை       –      ஆமணகம்

குக்குடம்                   –      கோழி

குங்குமம்                  –      செஞ்சாந்து, சாந்தகம்

குதிவாதம்                 –      குதி நரம்பிழுப்பு வலி

கும்பித்தல்                 –      மூச்சடக்குதல்

குல்கந்து                  –      முளரிப்பச்சம்

குஃழ்டம்                   –      குட்டம்

சங்கபுசுபம்                 –      சங்குப்பூ

சஞ்சீவி                    –      உயிர்ப்பு மருந்து

சண்டமாருதம்      –      பெருங்காற்று

சதமூலி,சதாவரி                 தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

சதவீரியம்                 –      வெள்ளறுகு

சதை                       –      தசை

சப்தம்                            ஒலி, ஓசை

சப்ச்சா                     –      திருநீற்றுப்பச்சை விதை

சரீரம்                      –      உடல்

சவ்வரிசி                  –      நெப்பபரிசி

சவ்வாது                   –      புழுகு

சவுக்கு                     –      குச்சிரைமரம்

சவுக்காரம்                 –      துணி வழலை

சாம்பிராணி            –      சுராலை, தூவப்பொடி

 

(தொடரும்)