தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் – பேரவைத் தமிழ் விழா

விழா மலருக்குப் படைப்புகள்

அனுப்ப வேண்டிய மின்வரி

malar@fetna.org

750 சொற்களுக்கு மிகாமல் சீருருவில்(ஒருங்குகுறி) சொற்கோப்பில் இருக்க வேண்டும்.

கடைசி நாள்: மாசி 17, 2053 / 01.03.2022

கூடுதல் தகவலறிய : http://fetna-convention.org