வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை

அனல் வினா மன்றம்

தை 03, 2052 ஞாயிறு 16.01.2021

காலை 8.00 சான்பரான்சிசுகோ

காலை 11.00  நியூயார்க்கு

இரவு 9.30 இலங்கை / இந்தியா

பட்டி மன்றம் * கருத்துக் களம் * வினாடி வினா

மையப் பொருள் : வாசிப்பு

தமிழ் விவாதிகள் கழகம், இலங்கை