செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனமும்

 அரசு இராணி மேரிக்கல்லூரியும்

இணைந்து நடத்தும்

செவ்வியல் தமிழ் இலக்கிய இலக்கண மொழிபெயர்ப்புகள்

தேசியக் கருத்தரங்கம்
 சென்னை
அறிஞர் போப் அரங்கம்
பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்  அரங்கம்
பேராசிரியர் ஏ.கே.இராமானுசம் அரங்கம்

மாசி 13, 14, & 15, 2046 – பிப்ரவரி 25,26 & 27, 201

(அழைப்பிதழ்களைச் சொடுக்கிப் பார்க்கவும்)

azhai_ranimary01இராணிமேரிக்கல்லூரி, மொழிபெயர்ப்புக்கருத்தரங்கம்02