வைகாசி 03, 2048 /  மே 17, 2017

மாலை 5.00 – இரவு 8.00

நாரதகான சபை, சென்னை 600 018

கவியரங்கம்
இன்னுரை
எழிலுரை
தேனுரை
தொடருரை :  முனைவர் சிலம்பொலி செல்லப்பன்

அமிழ்தத்தமிழ் ஆய்வரங்கம்

 கலசலிங்கம்.- ஆனந்தம் சேவா சங்கம்