கோபியில்

சித்திரை 06, 2046 / 19 ஏப்பிரல்

காலை10 மணிக்கு

ஈழம் குறித்தான கருத்தரங்கம்.

ஈரோட்டில் 

சித்திரை 06, 2046 / 19 ஏப்பிரல்

மாலை 5 மணிக்கு

ஈழம் குறித்தான கருத்தரங்கம்.

azhai_erode

மே17 இயக்கம்
தவறாமல் வருக!