ஐப்பசி 08, 2051 / 23.11.2020

இந்தியநேரம் 18:00 – 20:00

கூட்டஎண் : 524 945 7887

கடவு எண் : 364227

கரூர் தமிழ்ச்சங்கம் நடத்தும்

உவமைக் கவிஞர் சுரதா நூற்றாண்டு விழா

கூட்டத்தில் பின் வரும் இணைப்பு வழி இணையலாம்:

https://us02web.zoom.us/j/5249457887?pwd=TXpkRC93UVkzbjREcXhFK1lvbW1JZz09

நெறியாளர்:  தமிழ் இராசேந்திரன்