(சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 86-90 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 91 – 95

91. Abetment of suicide of childகுழந்தைத் தற்கொலைக்கு உடந்தை  

குழந்தை அல்லது இளவர் தற்கொலை புரிந்துகொண்டால் அதற்கு உதவிய அல்லது உடந்தையாக இருந்து அல்லது தூண்டுதலாக இருந்தவர் தண்டிக்கப்படுவார்.  

18 அகவைக்குட்பட்ட / மனநலங் குன்றிய/பிற ழ் மனம் உடைய/மடமை மிகுந்த/போதையில் உள்ள/ எவரேனும் தற்கொலை புரிந்து கொண்டால், இதற்கு உடந்தையாக இருப்பவர் மரணத் தண்டனை அல்லது வாணாள் தண்டனை அல்லது பத்தாண்டுத் தண்டனையும் ஒறுப்புத்தொகையும் விதிப்பதற்குரியவர். (இ.த.ச.305/IPC 305)
92. Abetment of suicide  தற்கொலைக்கு உடந்தை  

ஒருவர் தன்னுயிரைப் போக்குவதற்கு உதவும் வகையில் அவருக்கு உயிர்போக்கும் நஞ்சு, தூக்குக்கயிறு உயிர்போக்குவதற்குரிய வேறு பொருள் முதலியவற்றை வாங்கித் தருதல் அல்லது வாங்குவதற்கான வழிமுறை கூறுதல் அல்லது உயிர்போக்கும் செயலுக்குத் துணையாக இருத்தல். ‌அத்தகையவர் உடந்தைக் குற்றவாளி அல்லது குற்ற உடந்தையர் எனப்படுவார்.
93. Abettingதூண்டுதல்

குற்றம் புரியத் தூண்டுதல்   போதைப்பொருட்களை விற்பதற்கு அல்லது உட்கொள்வதற்குத் தூண்டுதல்   போதைப் பொருட்கள் – மனநோய் சார்ந்த பொருட்களில் சட்ட முரண் போக்குவரத்தைத் தடுக்கும் சட்டம், 1988 பிரிவு 2
94. Abetting of waging warபோர் நடத்த உடந்தை  

(இந்திய அரசிற்கு எதிராகப்) போரை நடத்துபவர், அல்லது அத்தகைய போரை நடத்த முயல்பவர் அல்லது அத்தகைய போர் நிகழ உடந்தையாக இருப்பவர், மரணத்தண்டனை அல்லது வாணாள் தண்டனையுடன்  ஒறுப்புத் தொகை விதிப்பதற்குஉரியவர்.   (இ.த.ச.பிரிவு 121)
95. Abettor 
உடந்தைக் குற்றவாளி,
குற்ற உடந்தையர் குற்றவுடந்தையர்
  உடந்தையாளர்

தற்கொலைக்கு உடந்தை   குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருப்பவர் ஒருவர் குற்றச்செயல் புரிவதற்குச் செயல் வகையிலோ பொருள்வகையிலோ அறிவுரை வகையிலோ உதவுநராகவோ தூண்டுநராகவோத்  துணைநிற்பவர்.  

தூண்டுதல்
(ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் 1988, பிரிவு 3. 1. ஆ.. /S. 3(1)(b) PCA, 1988)

குற்ற உடந்தை
(கொத்தடிமைத் தொழிலாளர் முறை (அழித்தல்) சட்டம், 1976/S. 20 BLS(A)A, 1976)

உடந்தையாயிருத்தல் (போதை மருந்துகள் உளப்பாதிப்புப் பொருள்கள் தடுப்புச்சட்டம், 1985 பிரிவு 29 / S. 29 NDPSA,1985)

தற்கொலைக்கு உடந்தையாக இருத்தல்‌ (உடன்கட்டைத் தடுப்புச்சட்டம் 1987, பிரிவு  4 / S. 4 COS(P)A,1987) 

தூண்டுதல் (போதை மருந்துகள் உளப்பாதிப்புப் பொருள்கள் போக்குவரத்துத் தடுப்புச்சட்டம், 1988, பிரிவு 2./S. 2 PIT NDPS, 1988)  

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்