(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 391-400 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்-தொடர்ச்சி)

401. Accord priorityஇணக்க முன்னுரிமை  

ஒப்பந்தத்தில் அல்லது உடன்படிக்கையில் அல்லது இசைவளிப்பதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவது.
402. Accordanceஇணக்கம்  

மற்றவரின் கருத்திற்கு, முன்மொழிவிற்கு, விருப்பத்திற்கு, வேண்டுகோளுக்கு உடன்படுதல்.  

விதி, ஒப்பந்தம், அறிவுறுத்தம் அல்லது ஆணைக்கிணங்க ஒத்துபோதல்.
403. Accordance with the dictates of conscience, Inமனச்சான்றின் கட்டளைக்கிணங்க  

சரியானவையாக நம்பும் கொள்கைகள்.  

மனச்சான்றின் கட்டளையைப் பின்பற்றின்,  ஒருவரின் நடத்தை அல்லது நோக்கங்களில் எது சரி அல்லது தவறு என்னும் உள்ளுணர்வு சரியான செயலை நோக்கி ஒருவரை உந்துகிறது.  

ஒரு செயல் நல்லதா கெட்டதா என ஐயமின்றி நம்புவது உறுதியான மனச்சான்று.  
நன்மை,தீமை என்னும் தெரிவுகளில் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்று அறிய இயலாமல்  இருப்பது ஐய மனச்சான்று.   பாவமிருக்கும் இடத்தில் எந்தப் பாவத்தையும் காணாதது தளர் மனச்சான்று.
404. Accordance with, Inஇணங்கு
  விதி அல்லது வேண்டுகைக்கு உடன்படும் வகையில் அல்லது பின்பற்றும் வகையில்.  

சான்று: உங்கள் வேண்டுகோளுக்கிணங்கத் தீர்ப்பின்படியை இணைத்து அனுப்புகிறேன்.

வாதியின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.  

எதிர் வழக்காடியின் வேண்டுகைக்கிணங்க வழக்கு இரு வாரம் ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது.
405. Accordance with, the rules Inவிதிகளுக்கிணங்க  

குறிப்பிட்ட விதி அல்லது முறைமைக்கு ஏற்பப் பின்பற்றுவதை அல்லது செயற்படுவதைக் குறிக்கிறது.
406. Accordedஅளிக்கப்பட்ட

மூலதனச் சிக்கல்கள் (கட்டுப்பாட்டுச்) சட்டம், 1947, பிரிவு 3.(6).()./ (S. 3(6)(a) CICA, 1947)
407. According asஒத்திசைய  
~ போல
இணங்க தக்கபடி  

ஒரு விதியையோ தீர்ப்பையோ மேற்கோளையோ சுட்டிக்காட்டி அதற்கேற்ப எனக் குறிப்பது.
408. according toஅதன்படி ஏற்ப,

பொருந்த,

இணங்க  

ஒன்றைக் குறிப்பிட்டு அதன்படிச் செயற்படுவதை அல்லது பின்பற்றுவதைக் குறிப்பது.
409. according to law      சட்டத்திற்கு இணங்க,

சட்டப்படி,
சட்ட முறைப்படி  
ஆட்சி எல்லையுடைய எந்தவோர் அரசாங்க அதிகாரத்தின் சட்டங்கள், கட்டளைகள், ஒழுங்குமுறைகளுக்கிணங்க ஒழுகுவதே சட்டத்திற்கிணங்கச் செயல்படுவதாகும்.   கு.ந.தொ. பிரிவு 306
410. according to rulesவிதிகளுக்கு ஏற்ப  

விதிகளின்படி,

விதிமுறைகளுக்கிணங்க

விதிகளுக்கிணங்க  

விதிகளுக்கிணங்கச் செயற்படுவதை அல்லது செயற்படாமையைக் குறிப்பிடுவது.

(தொடரும்)