(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 441-450 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்-தொடர்ச்சி)

451. accreditationமதிப்புச் சான்றளிப்பு

  குறிப்பிட்ட நிரல் அல்லது நிறுவனம், உரிய தரப்பாடுகளுக்குப் பொருந்தி வருகிறதா என மதிப்பிட்டுத் தரச் சான்றளிப்பது.  

தூதரைச் சான்றளித்து அனுப்புதல், அதிகாரப்பூர்வச் சான்றளிப்பு.

ஒன்றின் தகுதியைக் குறிப்பதால் தகுதிக் குறியீடு என்றும் சொல்வர்.
452. accreditedஏற்கப்பட்ட மதிப்பு

ஏற்கப்பட்ட   முறைப்படி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட, பொதுஒப்புதல் பெற்ற எனவும் சொல்கின்றனர்.

எனினும் சுருக்கமாக ஏற்கப்பட்ட அல்லது மதிப்பேற்கப்பட்ட என்றே சொல்லலாம்.
453. accredited agentஏற்கப்பெற்ற முகவர்

  குறிப்பிட்ட பொருள்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்கு அதிகாரபூர்வமாகவும் பொதுவாகவும் ஏற்கப்பெற்ற முகவர்.
454. accretion    சேர்மானம்;
சேர்க்கை  

வெள்ளப் பெருக்கு, ஆறு திசைமாறுதல் போன்ற இயற்கை நிகழ்ச்சிகளினால் மண்வளம் கூடிச் சேர்ந்த நில வள உயர்வு.  

சொத்து உயர்வு என்று சொல்கின்றனர்.  நில வள உயர்வால் சொத்துமதிப்பு உயர்ந்தாலும்,  அது பொருந்தி வரவில்லை.
455. Accrualசேர்வு  

கொடுப்பனவு, நன்மை முதலிய எதையாவது காலப்போக்கில் குவித்தல் அல்லது மிகுத்தல்.
456. accrual of interestசேர்வு வட்டி  

கடனுக்காக அல்லது பிற நிதிச் செயற்பாட்டிற்காகக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஆனால் கொடுக்கப்படாது சேர்ந்து வரும் வட்டி.  

பொதுவாகக் கணக்காண்டு இறுதியில்,  பத்திரங்கள்  அல்லது கடன்களுக்கான வட்டி திரண்டு சேர்வதாகும்.    
457. accrual of rightஉரிமைச்சேர்வு  

அதிகாரப் பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட,
ஏற்கப்பெற்ற, ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட செயலுக்கான உரிமைச் சேர்வு.
458. accrual of right to sueவழக்குத் தொடரும் உரிமைச்சேர்வு  

வழக்கு தொடுப்பதற்கான உரிமைச்சேர்வு  

வழக்கு தொடருவதற்கு உரிமை யுடையவர், உரிமையை அடைவதற்கு முன்னர் இறந்துவிட்டால், சட்டபூர்வமாகச் சார்பாளர் வழக்கு தொடுப்பதிலிருந்து காலம் கணக்கிடப்படும்.
459. accrual        வந்துறுகை   (பெயர்ச்சொல்)

சிறுகச் சிறுகத் தொகு, தொகை ஏற்றம்

சேர்வுறுகை,

அடைவுறு,

சேர்ந்தடைவு
450. accrueசேர்ந்தடை   (வினைச்சொல்)

சிறுகச் சிறுகத் தொகு,

சேர்வுறு,

அடைவுறு,

வந்துறு  

தனிப்பட்டவரின் அல்லது வணிகத்தின் வருவாய்,வட்டி, செலவைக் குறிக்கையில் திரண்டு அல்லது குவிந்து சேருவதைக் குறிக்கிறது.

(தொடரும்)