கருவிகள் 1600 : 361-400 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

361. ஒப்புநோக்கு அடர்த்திமானி  – comparator-densitometer 362. ஒப்புமானி – machometer / machmeter  : விமானக்காற்று ஒப்புவிசைமானி: காற்று வேகத்தின் கூறளவாக விமான வேகத்தை கணித்தளவிடும் கருவி (-செ.).ஒலி விரைவிற்கும் விண்ணூர்தி விரைவிற்கும் உள்ள ஒப்புமையைக் காட்டும் கருவி. எனவே சுருக்கமாக ஒப்பு மானி எனலாம். 363. ஒல்லைமானி – velometer :  காற்றின் விரைவை அல்லது காற்றின்ஊடாகச் செல்லும் விண்ணூர்தியின் விரைவை அளக்கும் கருவி. வேகம் என்னும் பொருளில் தமிழில் கதழ்வு, கடுகல், முடுகல்,வல்லை, ஒல்லை முதலான 12   சொற்கள் உள்ளன…

கலைச்சொல் தெளிவோம் 41 : உடை வகைகள் : மீகை-over coat, கஞ்சுகம்-safari

 41 : உடை வகைகள் : மீகை-over coat, கஞ்சுகம்-safari      காதி அல்லது கதர்-khadi என்பதற்குக் கைந்நூலாலை, கதர் ஆடை (ஆட்.), மெருகேறிய கதர்(தொ.நுட்., மனையியல்) எனக் கூறுகின்றனர். ‘மதிப்பு மிகுந்த’ என்னும் பொருளில் சொல்லப்பட்ட காதி-khadi/கதர் கையால் நூற்கப்படுவதையே குறிப்பிடுகிறது. கையில்கட்டும் காப்புநூலைக் கைந்நூல் எனக் குறுந்தொகை(218.2) குறிப்பிடுகிறது. விசையால் இயங்கும் தறியை விசைத்தறி (ஆட்.,மனை.) என்றும் கையால் இயங்கும் தறியைக் கைத்தறி (வேளா.,மனை.) என்றும் சொல்வதுபோல் கையால் நூற்கப்படுவது என்ற பொருளில் கைந்நூல் என்பதே சரியானது. ஈரணி-two piece…

கலைச்சொல் தெளிவோம் 40 – உடலுறுப்புகளுக்கான சுட்டடைகள்

  அக– internal அண்மை–proximal கீழ்–inferior உழை-lateral எதிர்மம்-opponens குறு-brevis சேய்மை–distal நடுவண்மை – medial சிறு–மினிமி/minimi நெடு-longus நீள்-Extensor பின்-posterior புறம்-dorsal முன்-anterior வெளி-external மடக்கு-abductor விரி–adductor ஆழ்–deep மீ–superficial மேல்–superior     உடலுறுப்புகளைச் சுட்டிக் காட்டுவதற்கு முதன்மை உறுப்பின் அருகில் அல்லது தொலைவில் அல்லது முன்புறம் அல்லது பின்புறம் அல்லது பக்கவாட்டில் என்பனபோல் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிட்டே உடலுறுப்புகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுவர். இத்தகைய சுட்டடைகள் சங்கச் சொற்களாக அமையும் பொழுது எளிதான சொல்லாக்கங்கள் உருவாகின்றன. அண்மை(1), அண்மைய(1), சேய்மையன்(1), சேய்(43), சேய்த்து(8),…

கருவிகள் 1600 : 321-360 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

  321. எதிர்முனைக்கதிர் மின்வலி மானி – cathode-ray voltmeter 322. எதிர்வினைப்பு மானி – reactive meter 323. எதிரிருமடி ஒளிமானி – jollys photometer : எதிர் இருமடி விதி (Inverse-square law) யின் அடிப்படை யில் உருவாக்கப்பட்ட ஒளிமானி. 324. எதிருரு நோக்கி – stratton pseudoscope : முப்பருமான நோக்கியில் ஒரு வகை. இதிலுள்ள கண்ணாடிகள், வல, இடப் பார்வைகளைத் தலைகீழ் முறையில் காட்டும். 325. எதிரொலிமானி – echometer 326. எதிரொளி விகித மானி – glossimeter/…

கலைச்சொல் தெளிவோம் 39 : நுண்புழை- Capillary

 நுண்புழை– Capillary   குடல் விரலியில் அமைந்துள்ள ஓர் உறுப்பு நுண்ணியதுளை வடிவத்தில் அமைந்தது. இவ்வுறுப்பில் மட்டும் அல்லாமல் உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அமைந்துள்ள குருதி நாளமே இது. சங்கச் சொல்லான புழை என்பதைப் பயன்படுத்தி இதனை நுண்புழை எனலாம்.   நுண்புழை- Capillary நுண்ணிய வேறு உறுப்புகளும் உடலில் உள்ளன. அவற்றைப் பின்வருமாறு குறிக்கலாம் : – நுண்கற்றை-fasciculus நுண்கற்றைவளை-zonafasciculata நுண்குழலி- pit நுண்ணிழை – axon நுண்குழலி- microtuble சூழ்நுண்புரி-peroxisome நுண்ணுட்கரு – Nucleolus நுண் முளை- papilla நுண்துளைமுடிச்சு- glomerulus…

கலைச்சொல் தெளிவோம் 38 : விரலி – villus

விரலி – villus   விரல்(62), விரல(1), விரலன்(1) ஆகியன சங்க இலக்கியச் சொற்களே. விரல் என்னும் சொல்லின் அடிப்படையில் கலைச்சொல் ஒன்றை உருவாக்கலாம. இதனைத்துணைச் சொல்லாகக் கொண்டு வேறு கலைச் சொற்களையும் உருவாக்கலாம். நம் உடலில் விரல்போன்ற அமைப்பை உடைய உறுப்பு உள்ளது. அதனை விரலி எனலாம். குடலில் அமைந்த இந்த உறுப்பின் பெயர் குடல் விரலி. மிக நுண்ணியதாக அமைந்த விரலி நுண்விரலி. வில்லி/ villi என்றால் குடலுறிஞ்சிகள் (மீனியல்), குடல் பால் குழல்கள்(வேளாணியல்), சிறுகுடல் விரல்கள்(மனையியல்), நுண்விரல்கள் (மருந்தியல்), குடற்பகுதி…

கலைச் சொல் தெளிவோம் 37 : மெய்ம்மி-tissue

மெய்ம்மி–tissue உயிர்மிகள் இணைந்து மெய் அமையக் காரணமானவை மெய்ம்மிகள் ஆகும். மெய்ம்மி-tissue சவ்வு மெய்ம்மி-areolar tissue கொழுப்பு மெய்ம்மி- adipose tissue நார்மெய்ம்மி collagenous tissue fibrous tissue குருத்தெலும்பு மெய்ம்மி –carritatge tissue எலும்பு மெய்ம்மி bone tissue/osseous tissue குருதி மெய்ம்மி –blood tissue ஊனீர் சவ்வு மெய்ம்மி –myxo matous tissue பரப்பு மெய்ம்மி –epithelial tissue இணைப்பு மெய்ம்மி-connective tissue தசை மெய்ம்மி -lean mass tissue/muscle tissue நரம்பு மெய்ம்மி-nervous tissue  

கலைச்சொல் தெளிவோம் 36 : உயிர்மி – cell

உயிர்மி-cell நம் உடலில் கோடிக்கணக்கான நுண்ணறைகள் அமைந்துள்ளன. சிறு அறை என்னும்பொருளில்  இலத்தீனி்ல் செல்லுலர் என்று அழைத்தனர். இதை இராபர்ட்டு ஊக்கி என்னும் அறிஞர்(1560) சுருக்கிச் செல் என்று குறிப்பிட்டார். அதனை நாம் தமிழில் பெரும்பாலும் செல் என்றே குறிப்பிடுகிறோம். நுண்ணறை என்றும் உயிரணு என்றும் ஒரு சாரார் அழைத்து வருகின்றனர். செந்து என்றும் முன்பு உயிரணுவை அழைத்துள்ளனர்(பிங்கல நிகண்டு பா.3561). செங்கற்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டடம் எழுப்பப்டுகின்றது. அது போல் உயிர்(209) உறையும் உடல் கட்டுமானத்திற்கு அடிப்படையான இதனை உயிர்மி என்று சொல்லலாம்….

கருவிகள் 1600 : 281-320 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

கருவிகள் 1600 : 281-320 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் 281. உள்ளகவரைவி – tomograph:  குறிப்பிட்ட  திசு அடுக்கு சிறப்புக் கதிர் வீச்சு வரைவி எனச் சொல்லப்படுவது கலைச்சொல்லாக அமையாது. திசு என்பதைத் தமிழில் மெய்ம்மி எனச் சொல்ல வேண்டும். கூறு கூறாக ஆராய உதவுவது என்றாலும் ‘டோமோ’ என்பதற்குத் தளம் என்னும் நேர்பொருளில் சிலர் கையாள்கின்றனர். அவ்வாறு இதன் அடிப்படையில் தளவரைவி என்னும்பொழுது தரைத்தளம் என்பதுபோல் வேறுபொருள் வந்துவிடுகின்றது. உடலின் உட்பகுதியைக் கதிர்வீச்சுமூலம் பதியும் வரைவி. எனவே, உள்ளகவரைவி எனலாம். 282. உளநிலை…

கலைச்சொல் தெளிவோம் 35 : தாழி மரம் – bonsai

தாழி மரம் – bonsai போன்சாய் (bonsai) என்றால் குறுஞ்செடி வளர்ப்பு, குறுமர வளர்ப்பு என மனையறிவியலில் கையாளுகின்றனர். பொருள் சரியாக இருந்தாலும் சங்கச் சொல் அடிப்படையில் நாம் புதுச் சொல் உருவாக்குவது நன்றல்லாவா? பானையைக் குறிக்கும் தாழி என்னும் சொல் சங்க இலக்கியங்களில்   எட்டு இடங்களில் கையாளப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்க வரி பின்வருமாறு ஆகும். தாழிமுதற் கலித்த கோழிலைப் பருத்தி (குடவாயில் கீரத்தனார்ர : அகநானூறு 129: 7) தாழியாகிய மட்பாண்டத்தில் வளர்க்கப்படும் பருத்திச் செடியை இது குறிக்கிறது. மண்தொட்டிகளில் சிறு செடிகளை…

கலைச்சொல் தெளிவோம் 34 : துயின்மை – hibernation

34 : துயின்மை-hibernation இன்றுயி லிரியும் பொன்றுஞ்சு வியனகர்க் (பெரும்பாணாற்றுப்படை : 440) இன்றுயில் வதியுநற் காணா டுயருழந்து (முல்லைப் பாட்டு : 80) கம்புட் சேவல் இன்றுயில் இரிய (மதுரைக்காஞ்சி : 254) வேய்புரை மென்றோ ளின்றுயி லென்றும் (குறிஞ்சிப்பாட்டு: 242) ஓங்கல்அம் சினைத் தூங்கு துயில் பொழுதின் (நற்றிணை : 87.2) இவைபோல் சங்க இலக்கியங்களில் 62 இடங்களில் துயில் என்னும் சொல்லும் 31 இடங்களில் துயில் என்பதன் அடிப்படையிலான சொல்லும் பயின்றுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று துயின்று என வரும் பின்வரும்…

கலைச்சொல் தெளிவோம் 33 : வலசை – migration

33 : வலசை – migration   இடம்விட்டு இடம் பெயர்ந்து செல்லும் பறவைகள் புலம் பெயர் பறவைகள்/transit birds எனப்படும். இவற்றை அயல் புலத்திலிருந்து வருவன, அயற்புலத்திற்குச் செல்வன என இருவகையாகப் பிரிப்பர். இடம் பெயராமல் தாய்மண்ணிலேயே தங்கும் பறவைகளும் உள்ளன.    மைகிரேசன் (migration) எனில் குடிப்பெயர்ச்சி எனத் தொல்லியல், வங்கியியல், பொருளியல் ஆகியவற்றிலும் புலப்பெயர்ச்சி என வேதியியல், தகவல் நுட்பவியல் ஆகியவற்றிலும் வலசைபோதல் என மீனியல், உயிரியல், காலநடைஅறிவியல் ஆகியவற்றிலும் புலம்பெயர்தல் என மனையியலிலும் சட்டவியலிலும் இடம்பெயர்தல் என அரசியலிலும்…