(சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 41-50 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 51 – 60

51. Abandonment of a childகுழந்தையைக் கைவிட்டுவிடுகை  

பன்னிரண்டு அகவைக்குக் கீழுள்ள குழந்தையை அதன் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் அந்தக் குழந்தையை விட்டு முற்றிலுமாக விலகிச்செல்லவேண்டும் என்னும் கருத்துடன் ஓரிடத்தில் விட்டுச்செல்லுகை அல்லது பாதுகாப்பின்றி விடுதல்.

குழந்தையைக் கைவிட்டுவிடுகை (பி.317, இ.த.தொ.ச.)
52. abandonment of copyrightபதிப்புரிமையைக் கைவிடல்    

Copyright என்பது பதிப்புரிமை, தனிப்பயனீட்டுரிமை.   புத்தகத்தைப் பதிப்பித்து வெளியிடுதவற்கான உரிமை மட்டுமல்ல, ஓவியம்,பாடல், நாடகம், கதை, திரைப்படம் முதலியவற்றை ஆக்கிய மூலவருக்கு அல்லது அவரால் குறிக்கப்பெறும் உரிமைச் சார்பருக்கு அவற்றை அச்சிட்டு வெளியிட்டு விற்பனை செய்யவோ, பாடவோ, ஒலிப்பதிவு செய்யவோ, நடிக்கவோ, திரைப்படமாக்கவோ, இசைத்தட்டு அல்லது ஒலியிழை அல்லது ஒளியியிழை அல்லது வேறு வடிவில் உருவாக்கவோ குறிப்பிட்ட ஆண்டு அளவுக்குச் சட்டம் அளிக்கும் தனி யுரிமை.  

அறிஞர்களின் நூல்களைத் தமிழக அரசு நாட்டுடைமை ஆக்குகின்றது. இதற்கான பரிவுத்தொகையை பதிப்புரிமையாளருக்குத் தந்துடுகிறது. இதனால் அவர்கள் பதிப்புரிமையத் துறந்தவர்கள் ஆகின்றனர். அத்தகையவர்களின் படைப்புகளை யார் வேண்டுமென்றாலும் எந்த வடிவிலும் பயன்படுத்தலாம், விற்கலாம்.
53. abandonment of pleaவாதுரிமையைக் கைவிடல்  

வாதத்தைக் கைவிடல் என்று குறிப்பதை விட வாதுரிமையைக் கைவிடல் என்பது சரியாக இருக்கும்.  

வழக்காடியின் விளம்புரைக்கு எதிராளி அளிக்கும் மறுமொழி, எதிருரை, எதிர்வாதம், முறையீடு, வேண்டுகை,முதலியவற்றைத் தெரிவிப்பதற்குரிய உரிமையைக் கைவிட்டு விடல்.

குறிப்பிட்ட கால வரம்பிற்குள் எதிருரை அளிக்க வேண்டும் என்ற காலவரம்பிற்குள் எதிருரையை அளிக்காவிட்டால், அது வாதுரிமையைக் கைவிட்டதாகக் கருதப்படும்.
54. abandonment of pollutionமாசுக்கேட்டை அகற்றல்  

ஊர்திப் புகை, மின் குளிரி முதலிய கருவிகள் மூலம் வெளியேறும் மாசுக்கேடு எனப் பலவகையிலும் இயற்கைக்குக் கேடு தரும் கேடுகளால் ஏற்படும் மாசுக்கேடுகளை அகற்றுதல்.
55. abandonment of revenueவருவாயைக் கைவிடல்

  நிலம் அல்லது சொத்து அல்லது வருவாய் தரக்கூடிய ஒன்றின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருவாயின் பயன்பாட்டுரிமையை விட்டு விடல்.
56.abandonment of rightஉரிமை துறத்தல்  

உரிமையைக் கைவிடுதல் பற்றினை அல்லது உரிமை கோரலை அல்லது உரிமை வழக்கு நடவடிக்கைகளை அல்லது மேல்முறையீட்டினை அல்லது தனியுரிமையை அல்லது உடைமையை அல்லது உரிமையைக் கைவிடுதல் அல்லது துறத்தல்.  
வேண்டுமென்றேயும் நிலையாகவும்  சொத்து, பொதுப்பாதை உரிமை, வளாகங்கள், ஒப்பந்த உரிமைகள், வாழ்க்கைத் துணையை அல்லது/உடன் குழந்தைகளை  விட்டு விடுதல், ஒப்படைத்தல் அல்லது கை விடல்.    
57.Abandonment, materialகைவிடப்பட்ட பொருள்

  அகற்றப்பட்ட அல்லது எரிக்கப்பட்ட அல்லது தீக்கிரையாக்கப்பட்ட அல்லது இல்லாது ஆக்கப்படுகின்ற அல்லது இவற்றுக்கு முன் இந்நோக்கத்திற்காகத் திரட்டப்பட்ட, சேமிக்கப்பட்ட பொருள்கள் கைவிடப்பட்ட பொருள்கள் ஆகும்.
58. Abandonment, moralகடப்பாட்டு உரிமையைக் கைவிடல்  

moral – நல்லொழுக்கம் என நேர் பொருளாக நோக்கக் கூடாது. பேச்சு வழக்கில் தார்மீக உரிமை என்று குறிக்கின்றோம் அல்லவா அத்தகைய கடப்பாட்டு உரிமை எனல் வேண்டும்.

நன்னெறி சார் செயல் என்றும் குறிப்பிடலாம்.
59. abatable nuisanceகுறைக்கக்கூடிய ஒரு தொல்லை  

அடக்கப்பட்ட அல்லது தணிக்கப்பட்ட அல்லது தீங்கற்ற வகையில் குறைகளைந்து தொல்லைகளைக் குறைத்தல்.
60. Abate                  தணி    

அருகியற்றுப்போ; அற்றுப்போ; அற்றுப்போதல்; ஆறப்போடுதல்; தாழ்த்து ; குறை ; தள்ளுபடிசெய் ; விலக்கிவை . குறைக்க, ஒரு வழக்கை முடிக்க, மறுக்க அல்லது  இடைநிறுத்த. தவிர்க்கக்கூடிய. இறுதி ஆவணத்தில் குறைத்தல் அல்லது மறு திட்டமிடல்  

abate என்னும் இத்தாலியச் சொல்லில் இருந்து கடன் வாங்கிய சொல்.

பிரிவு 6(1), நிலக்கரிச் சுரங்கத் தொழிலாளர் நல நிதி (நீக்கறவு) சட்டம், 1986  

காண்க: Abatement

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்