தமிழ் நெஞ்சம் கொண்ட இளம்பூரணார்

பிறர்கருத்தை மதித்தலும் புலமை முதிர்ச்சியும் நடுநிலைமையும் உரை முழுவதும் வெளிப்படுகின்றன.

இளம்பூரணர்த் தமிழ்க்கடலுள் பலகால் மூழ்கிதீ திளைத்தவர்; தமிழ் மரபு நன்கு அறிந்த சான்றோர். இவரது தமிழ் நெஞ்சம் பல இடங்களில் வெளிப்படுகின்றது.

-ஆராய்ச்சியாளர் மு.வை.அரவிந்தன்:

உரையாசிரியர்கள்: பக்கம்.146

uraiyaasiriyargal_mu.vai.aravinthan_attai