அகர முதல இணைய இதழே!

பிற மொழிக்கொலை தடுக்க அறிவு தா! !

கொப்பழிக்கும் எரிமலை தரும் வீரம் நீ!

காற்று துப்பி விழுங்கும் சூறாவளியின் ஈரம் நீ !

எடு! திருவள்ளுவர் போர்க்கருவி எழுத்தாணி உழு!

அகர முதலே! நீ தமிழ் விளையும் காணி !

தொலைந்த மானத்தைத் தோண்டி எடு!

தொலை தூர வானத்தில் தமிழை நடு !

இணையத்தில் தமிழ் வளர்க்கும் முதல் கருவே!

மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் தாண்டும் உன் தருவே !

பல ஆயிரம் புலவர்களின் முகவரிப்பலகை!

தமிழ் உயர உயிர் தருவோம் உலகிற்குச் சலுகை!

கொத்திச் சதை உண்ணும் பறவையே!

தமிழ்ச் சுவை இருக்கும் எனது இரத்தத்தில் !

நக்கி பிழைக்கும் நரிக் கூட்டமே!

தமிழைத் தொட்டால் உன் தலை தெறிக்கும் மொத்தத்தில் !

உலக மொழிகளை ஆளும் அறிவு உண்டு தமிழுக்கு!

அறிந்தோம் தாயின் தாலாட்டு சத்தத்தில் !

தாய் நிலம் வென்று தமிழை ஆட்சி மொழி ஆக்கி நீ நிமிரும் போது

அருத்தமிருக்கும் தாய் தந்த முத்தத்தில் !

அகர முதல இணைய இதழே! களம் வெல்வாய்!

உலகிற்குத் தமிழை மேலும் உயர்த்த வழி சொல்வாய் !

 

ஈரோடு இறைவன்