கொக்கு, புறா : kokku_puraa

நானேன் பறப்பேன் நராதிபனே!

கொக்குப்பறக்கும் புறாப்பறக்குங் குருவிபறக்குங் குயில்பறக்கும்

நக்குப் பொறுக்கிகளும் பறப்பர் நானேன் பறப்பேன் நராதிபனே

திக்கு விசயஞ் செலுத்தியுயர் செங்கோல் நடாத்தும் அரங்காநின்

பக்கம் இருக்க வொருநாளும் பறவேன் பறவேன் பறவேனே.

 

இராம கவிராயர்